home »

UITNODIGING Jaarvergadering 2013

Hierbij nodigt het bestuur van Wielerclub De Waardrenner u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Deze zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 24 juni as. aan de Abelenlaan 4A te Ouderkerk aan de IJssel (Kantoor van onze sponsor Van der Velden Assurantiën). De vergadering vangt aan om 20.00 uur en kent de volgende onderwerpen.

 

1.  Opening en vaststellen agenda

2.  Ingekomen stukken

3.  Notulen jaarvergadering 25 juni 2013 

4.  Jaarverslag 2013 van de secretaris

5.  Terugblik 2013 (ontwikkelingen en activiteiten)

6.  Jaarverslag 2013 van de penningmeester en verslag kascommissie

7.  Begroting 2013 (de onder 3, 4, 6 en 7 genoemde stukken zijn op te vragen bij Ben van Ark)

8.  Bestuurssamenstelling.    

     Het Bestuur was in 2013 als volgt samengesteld.

     Voorzitter (ad interim): Wim van der Velden 

     Penningmeester: Reinier Hendriks

     Lid: Matthieu Hendriks

     Secretaris: vacature

     Secretariaat: Ben van Ark 

     In het afgelopen verslagjaar was Wim van der Velden bereid gevonden de voorzittershamer ad   

     interim te blijven vervullen. Hij heeft aangekondigd zijn voorzitterschap  aan het eind van de termijn 

     te willen beëindigen. Het Bestuur roept bij deze haar leden met klem op een voorzitter dan wel 

     een potentieel (een te benaderen) voorzitter aan te melden. Hetzelfde geldt voor de 

     secretarisfunctie. Ben van Ark is en blijft vooralsnog bereid de secretariële taken waar te nemen.        

9.  Vooruitblik 2014 (ontwikkelingen en activiteiten)

10.Rondvraag

Wij rekenen op uw komst.

Namens het Bestuur van Wielerclub De Waardrenner,

Ben van Ark

 

(Secretariaat)