home »

UITNODIGING Jaarvergadering 2014

Beste Waardrenner,

 

Hierbij nodigt het bestuur van Wielerclub De Waardrenner u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

 

Deze zal dit jaar plaatsvinden op maandag 15 juni as. in ons clubgebouw aan de Weydehoeck in 

 

Lekkerkerk. De vergadering vangt aan om 20.00 uur en kent de volgende onderwerpen.

 

 1.  Opening en vaststellen agenda.

 

 2.  Ingekomen stukken.

 

 3.  Notulen jaarvergadering 24 juni 2014. 

 

 4.  Jaarverslag 2014 van de secretaris.

 

 5.  Terugblik 2014 (ontwikkelingen en activiteiten).

 

 6.  Jaarverslag 2014 van de penningmeester en verslag kascommissie.

 

 7.  Vaststelling van de contributies.

 

       In 2014 heeft het huidige Bestuur besloten om toch weer aan Jeugdwielrennen te gaan doen. Dat 

 

       dit geen verkeerd besluit is geweest, blijkt uit het aantal nieuwe leden wat zich in het verslagjaar 

 

       heeft aangemeld. Waar al gebruikt werd gemaakt van de kantinefaciliteiten van de Weydehoeck is 

 

       het nu ook mogelijk de skeelerbaan als trainingsaccomodatie te gebruiken voor het  

 

       (jeugd)wielrennen. Er wordt overigens op deze accommodatie ook over het aanleggen van een 

 

       wielerparcours gesproken.

 

       Dat deze nieuw ingezette en in te zetten ontwikkelingen (extra) kosten met zich meebrengen 

 

       spreekt vanzelf en noopt het Bestuur de leden te verzoeken in te stemmen met een 

 

       contributieverhoging.

 

       Jeugdleden:                                           van € 50,- naar € 60;

 

       Overige categorieën/ licentiehouders    van € 60,- naar € 65,-/ € 75,- 

 

 8.  Begroting 2014 (de onder 3, 4, 6 en 7 en 8 genoemde stukken zijn op te vragen bij 

 

      ondergetekende).

 

 9.  Bestuurssamenstelling.

 

 

 

      Het Bestuur was in 2013 als volgt samengesteld.

 

      Voorzitter (ad interim):                   Wim van der Velden 

 

      Penningmeester:                            Reinier Hendriks (aftredend; niet herkiesbaar)

 

      Lid:                                                 Matthieu Hendriks

 

      Lid Jeugdzaken                              Roger Korevaar (vanaf 1 juli 2014)

 

 

 

Secretariaat: Ben van Ark               Postadres: Sofie Blank Erf 28

 

Telefoon:        010-4586678   E-mail:       Info@waardrenner.nl

 

Website:         www.waardrenner.nl   Bank:         Rabobank Krimpenerwaard  33 38 32 027

 

 

 

        Secretaris:                                      vacature

 

        Secretariaat:                                   Ben van Ark      

 

        In het afgelopen verslagjaar was Wim van der Velden bereid gevonden het voorzitterschap ad   

 

        interim te blijven vervullen. Hij heeft aangekondigd zijn voorzitterschap  aan het eind van de    

 

        termijn te willen beëindigen. Het Bestuur roept bij deze haar leden met klem op een 

 

        voorzitter dan wel een potentieel (een te benaderen) voorzitter aan te melden. 

 

        Hetzelfde geldt voor de secretarisfunctie. Ben van Ark is en blijft vooralsnog bereid de 

 

        secretariële taken waar te nemen.

 

        Reinier Hendriks heeft in 2014 al laten weten zijn functie beschikbaar te stellen. Het Bestuur is 

 

        naarstig op zoek geweest naar een opvolger en heeft deze gevonden in de persoon van Jelmer         

 

        Zeilstra en vraagt de vergadering in te stemmen met de benoeming van Jelmer tot 

 

        penningmeester. Jelmer is in 2013 lid geworden en rijdt dit jaar voor de Waardrenner op een 

 

        amateurlicentie.

 

        Door de recente instroom van nieuwe Jeugdleden is het Bestuur van mening dat dit ertoe noopt 

 

        een Jeugdafdeling op te zetten waarvoor Roger Korevaar binnen het Bestuur de 

 

        verantwoordelijkheid zal krijgen. Ook voor hem vraagt het Bestuur de ledenvergadering in te 

 

        stemmen met zijn benoeming.

 

  10. Vooruitblik 2015 (ontwikkelingen en activiteiten).    

 

 

 

        Onder andere zal onder dit punt de vraag aan de leden ter bespreking voorgelegd worden hoe 

 

        zij erover zouden denken om in de toekomst een samenwerking aan te gaan met bevriende   

 

        (buur-) verenigingen teneinde een gezamenlijk volwaardige ploeg op te zetten en op te tuigen 

 

        waarmee dan aan bestaande competities deelgenomen kan worden.

 

  11. Rondvraag.

 

  12. Sluiting.

 

 

 

Wij rekenen op uw aller komst.

 

Namens het Bestuur van Wielerclub De Waardrenner,

 

Ben van Ark

 

(Secretariaat)