home »

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2012

Beste Waardrenner,

 

Hierbij nodigt het bestuur van Wielerclub De Waardrenner u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.

 

Deze zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 19 juni as. in Partycentrum Amicitia, Raadhuisplein 1-5 te Lekkerkerk. De vergadering vangt aan om 20.00 uur en kent de volgende onderwerpen.

 

1. Opening en vaststellen agenda

 

2. Ingekomen stukken

 

3. Notulen jaarvergadering 2011

 

4. Jaarverslag van de secretaris

 

5. Terugblik 2011 (ontwikkelingen en activiteiten)

 

6. Jaarverslag 2011 van de penningmeester en verslag kascommissie

 

7. Begroting 2012 (de onder 3, 4, 6 en 7 genoemde stukken zijn op te vragen bij Ben van Ark)

 

8. Verhoging van de contributies.

    Het Bestuur stelt, gelet op het door haar nagestreefde ambitieniveau en de daarmee gepaard

    gaande extra financiële verplichtingen, de ledenvergadering voor in te stemmen met een

    contributieverhoging voor de categorieën Nieuwelingen, Junioren, Elites en 

    Beloften van € 45,- naar € 60,-; overige leden van € 45,- naar € 50,-. Aanmaningskosten: € 5,-

 

9. Verandering bestuurssamenstelling.

    Aftredend/niet herkiesbaar: Wim van der Velden(penningmeester) om hem moverende redenen.

                                                    L.Speksnijder (lid) niet beschikbaar wegens drukke werkzaamheden.

                                            

    Verkiesbaar: De heer Reinier Hendriks, die is voorzien op de vacature die Wim achterlaat.

                           (penningmeester).

 

10. Vooruitblik 2012 (ontwikkelingen en activiteiten)

 

11. Rondvraag

 

Wij rekenen op uw komst.

 

Namens het Bestuur van Wielerclub De Waardrenner,

 

H.J.K. (Henk) Jongeneel

(Secretaris)